Voorwaarden

"Je hebt zoveel meer plezier in je werk als je doet waar je goed in bent!"

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Eb’ & Vloed loopbaancoaching en

training . Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf consument is.

b. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Eb’ & Vloed

loopbaancoaching en training schriftelijk zijn bevestigd.

c. Op de betrekkingen tussen Eb’ & Vloed loopbaancoaching en training en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Eb’ & Vloed loopbaancoaching en training.

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1a vandeze algemene voorwaarden bedoelde diensten.

c. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

d. Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door opdrachtnemer voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een

begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar

regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Oriëntatie en totstandkoming offerte

a. Aan de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste

onderhoud met een adviseur/coach van de opdrachtnemer wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

b. De opdrachtgever en de cliënt verstrekken tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitwerking van de opdracht en verplichten zich

vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan(oriëntatie) van de

werknemer.

c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende

voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal opdrachtnemer de

opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

d. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 (Uitvoering van) de opdracht

a. De opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de

hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst waarbij opdrachtnemer garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de

cliënt optimaal in te zetten.

c. Indien zich in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de cliënt

verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de

uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan opdrachtnemer de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan

wel beëindigen. Opdrachtnemer heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te

brengen.

d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie/gegevens.

e. Opdrachtnemer, opdrachtgever en cliënt verplichten zich zich te houden aan de gedragscode van Noloc, de beroepsvereniging voor

loopbaanprofessionals.

f. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze

overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan. In het bijzonder de bepalingen

ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

g. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te

rekenen. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verbintenis

verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de

verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer

niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval

verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 5 Eigendom

a. De faciliteiten, informatie en diensten van opdrachtnemer staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de

eigen loopbaanoriëntatie.

b. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover

hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

a. Het volledige honorarium is direct bij opdrachtverlening verschuldigd.

b. De opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer ingediende declaratie volledig te voldoen binnen drie weken na factuurdatum, zonder

enige korting of verrekening.

c. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de

opdrachtgever.

d. Na het verstrijken van drie weken na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht wettelijke rente te

berekenen.

e. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van

opdrachtgever.

 

Breda, 13 februari 2009

 

 

 

 

 

Laat je zien op sociale media!

Ook als je in loondienst bent, kun je niet actief genoeg zijn op sociale media. Potentiële werkgevers checken graag je profiel(en). In mijn loopbaancoaching komt dat vaak aan de orde. Je kunt me volgen door op een van deze iconen te klikken:

Voorwaarden Gedragscode Privacy Disclaimer Copyright © Alle rechten voorbehouden.