Gedragscode

Gedragscode NolocNOLOC 


1. Algemeen

1.1 Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.  

1.2 Het lid richt zijn werkzaamheden primair op begeleiding bij loopbaanontwikkeling, outplacement, herplaatsing, re-integratie, jobcoaching, en 

      studie/beroepskeuzeadvies. Daarnaast kan hij andere activiteiten verrichten, waarop deze gedragscode echter niet van toepassing is.

1.3 Het lid betracht, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden met en voor clienten als in contacten met opdrachtgever en collega's, de grootst

      mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hij is eerlijk, duidelijk, betrouwbaar en oprecht en onthoudt zich van gedrag dat afbreuk doet aan

      het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

1.4 Het lid geeft zich bij de uitvoering van de onder artikel 1.3 genoemde activiteiten rekenschap van de functies en relatievormen die hij in zijn

      persoon verenigt, zoals die van opdrachtnemer, begeleider, werknemer, vriend  e.d. en voorkomt dat hij tegengestelde belangen moet

      behartigen.

1.5 Het lid zal een client te allen tijde voor aanvang van een begeleidingstraject informeren over eventuele conflicterende rollen en/of activiteiten die

      hij verricht, respectievelijk verricht heeft voor de opdrachtgever van het onderhavige begeleidingstraject.

1.6 Het lid beseft welke invloed er van zijn positie, houding en beoordeling kan uitgaan op de client en op de omstandigheden waarin die client

      verkeert. Hij houdt in zijn optreden rekening met de mogelijke beinvloedbaarheid en afhankelijkheid van de client en andere betrokkenen.


2. Opdrachtaanvaarding

2.1 Voor het lid een opdracht aanvaardt die voortvloeit uit door hem vanuit een andere rol verstrekte adviezen zal hij daarover opdrachtgever en

      client eerst informeren.

2.2 Het lid is ervoor verantwoordelijk dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met daarin duidelijke

      afspraken over de rechten en verplichtingen van betrokken partijen. Deze overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging bevat in ieder geval de

      volgende onderdelen:

      - de duiding van betrokken partijen als client, opdrachtgever en opdrachtnemer

      - een beschrijving van de doelstelling

      - een beschrijving van de te volgen werkwijze

      - een beschrijving van de wijze van rapporteren en de voorwaarden waaronder dit gebeurt

      - de looptijd van het trahect

      - honoraria en onkosten, betalingswijze en -condities

      - de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de Noloc gedragscode van toepassing is, onder vermelding waar deze geraadpleegd kan

         worden.

2.3 Het lid zal een opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist :

      - de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging door de client om een dienstverband te

         beeindigen of diens erkenning van de noodzaak daartoe, tenzij de client hier uitdrukkelijk mee instemt.

      - de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever niet zal worden geinterpreteerd als erkenning van disfunctioneren of van het bestaan

         van een onwerkbare situatie, tenzij dit door de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht schriftelijk werd bevestigd aan de client-   

         werknemer.

      - hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of

        redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn. Dit wordt als zodanig schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst met opdrachtgever.

2.4 Een opdracht kan onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover wordt door en aan alle

      partijen vooraf duidelijkheid verschaft.

2.5 Het lid zal zich tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig van vergewissen of de situatie, zoals die in de initiele overeenkomst cq

      opdrachtbevestiging is vastgelegd, nog steeds geldend is en er, zonodig, voor zorgen dat de overeenkomst wordt aangepast in de lijn met de

      feitelijke uitvoering en de daarover gemaakte afspraken.

2.6 Het lid is er zich te allen tijde van bewust dat zijn dienstverlening onderdeel kan zijn van een bredere dienstverlening. Waar mogelijk zal hij, met

      respecteren van de privacy van de client, afstemming zoeken met andere ten behoeve van client actieve betrokkenen om zo een optimale

      dienstverlening te waarborgen.


3. Begeleiding cliënt

3.1 Het lid zal een cliënt bij hun eerste contact kenbaar maken dat het die cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel

      te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht

      beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt die door alle betrokken partijen schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Het lid zal de door hem voor de opdrachtgever ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die

      cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar een collega of andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt

      wenselijk is.

3.3 Het lid is bevoegd de begeleiding van een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de

      beroepsuitoefening en met inachtneming van de in artikel 3.2 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het begeleidingsproces in

      redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging

      van de dienstverlening door het lid. Alvorens hiertoe over te gaan zal het lid de cliënt schriftelijk informeren. Het lid houdt rekening met het feit

      dat de wijze van rapporteren en formuleren richting opdrachtgever voor de client nadelig kan uitwerken.


4. Rapportage

4.1  Het lid streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de cliënt.

4.3 Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een cliënt bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever

      worden verstrekt. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de begeleiding

      een uitzondering worden gemaakt. Objectieve informatie over de voortgang van de begeleiding vormt hierop een uitzondering.


5. Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

5.1 Het lid houdt alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een opdrachtgever en/of een cliënt ter kennis komt geheim en maakt van die

      informatie uitsluitend gebruik voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik

      daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.

5.2 Het lid behandelt alle informatie van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt die hem ter kennis komt en waarvan vaststaat dat deze bekend is

      bij alle betrokken partijen, als vertrouwelijk.

5.3 Het lid is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de

      geheimhouding en enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of

      een gerechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen.

      Als er voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoene, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt

      kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

5.4 Als het lid besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven

      omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar

      voor hemzelf of derden kan ontstaan.


6. Onderlinge verhouding leden

6.1 De leden streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise op het gebied

      van mens en loopbaan.

6.2 Een lid dat een opdracht ontvangt die in een eerder stadium aan een ander lid is verstrekt is, in het belang van een cliënt, gehouden deze

      opdracht slechts na overleg met dat andere lid te aanvaarden.

6.3 Indien een lid meent dat een ander lid in strijd handelt met deze gedragscode dient hij met het betreffende lid in gesprek te gaan.

6.4 De artikelen 6.2 en 6.3 zijn niet van toepassing indien een beroep op de code wordt gedaan als gevolg van een arbeidsrechtelijk conflict

      tussen leden.


7. Afwijkingen van deze code

7.1 Indien opdrachtgever en werkgever van het lid feitelijk dezelfde (rechts)persoon zijn, dienen, indien dit door een der partijen noodzakelijk

      wordt gevonden, afspraken te worden gemaakt over werkwijzen die een afwijking in de toepassing van deze code inhouden. Afwijkingen dienen

      schriftelijk te worden vastgelegd, expliciet en van te voren met een cliënt te worden besproken en door client te worden geaccepteerd.


8. Professionaliteit

8.1 Het lid streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening en bedrijfsvoering. Hij

      neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.

8.2 Het lid neemt beziet zijn eigen functioneren regelmatig kritisch om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional

      zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren ten behoeve van zijn opdrachtgevers en clienten.

8.3 Het lid verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij

      (voornamelijk) gebruikt bij zijn begeleiding van cliënten. Hij heeft daartoe alle informatie beschikbaar waarop zijn inschrijving in het

      beroepsregister berust, en houdt deze steeds geactualiseerd.


9. Klachten

9.1 Het lid verplicht zich om binnen 2 weken de ontvangst van een klacht van een cliënt schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen 4

      weken na ontvangst af te handelen.


10. Tuchtrecht

10.1 Bij tuchtrechtprocedures is het Reglement van Klachtenbehandeling van NOLOC van toepassing.

10.1.1 Bij overtreding van deze gedragscode door een lid van NOLOC zijn de opdrachtgever, de cliënt, andere leden van NOLOC, evenals andere

       direct belanghebbenden bevoegd klachten ter kennis te brengen van de Raad van Klachtenbehandeling.

10.2 Een lid is gehouden voor de Raad van Klachtenbehandeling te verschijnen en de gevraagde medewerking te verlenen.

10.3 Indien een klacht over de dienstverlening van een lid door de Raad van Klachtenbehandeling gegrond is verklaard en de klager heeft

        aangegeven dat de klacht heeft geleid tot een zodanige verstoring van de verhoudingen dat continuering van de begeleiding voor hem niet

        meer acceptabel is, bemiddelt NOLOC desgewenst bij het vinden van een ander lid dat de dienstverlening kan voortzetten. In voorkomend

        geval stelt de Raad van Klachtenbehandeling het maximum bedrag vast dat door het veroordeelde lid moet worden bijgedragen aan die verdere

        dienstverlening.

     

Deze gedragscode is gewijzigd vastgesteld door de Ledenraad van Noloc op 14-12-2016 en van kracht met ingang van 01-01-2017.