Privacy

Privacy


Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.


Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training

KvK-nummer 20149298

Wommelgemhof 13, 4826 GV Breda

Telefoon 06 – 81 90 79 40

e-mail info@eb-vloed.com


Het gebruik van persoonsgegevens door  Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training

Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.


Persoonsgegevens

Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

•NAW-gegevens

•Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

•Geboortedatum en –plaats

•Geslacht

•Pasfoto

•Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

•CV

•Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

•Gegevens in een plan van aanpak

•Gespreksverslagen

•Inhoud van communicatie


Doeleinden

Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

•Het onderhouden van contact;

•Een goede en efficiënte dienstverlening;

•Beheer van het cliëntenbestand;

•Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

•Het bieden van begeleiding op maat;

•De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden;

•Het verzorgen van trainingen;

•Verbetering van de dienstverlening;

•Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;

•Facturering;

•Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

•Nakoming van wettelijke verplichtingen;

•Het voeren van geschillen.


Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

•Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

•De bescherming van haar financiële belangen;

•De verbetering van haar diensten;


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training persoonsgegevens uitwisselen. Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.


Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na het afronden van een coach- of trainingstraject zullen wij uw gegevens, digitaal en op papier, uiterlijk na 3 jaar vernietigen.


Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. De gegevens van het boekhoudsysteem worden dan ook, wettelijk verplicht, 7 jaar bewaard.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training passende beveiligingsmaatregelen genomen. 


Uw rechten

U heeft het recht om Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training

Wommelgemhof 13, 4826 GV Breda

Telefoon 06 – 81 90 79 40

e-mail info@eb-vloed.com


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.


Eb’  & Vloed loopbaancoaching en training kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.